Amistat: diferència entre les revisions

1.877 bytes afegits ,  fa 7 anys
{{Dita | dita = Entre amics i [[soldat]]s, compliments són excusats.| refs = <ref name="cervantes" />}}
=== ''Diccionari català-valencià-balear'' (1926-1962) ===
Recull de dites populars del ''Diccionari català-valencià-balear'' d'Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll:<ref name="alcover" />
{{Dita| dita = A s'amic el pots triar; es parent, te l'han de dar.|refs=<ref name=alcover/>}}
 
{{Dita| dita = AAmic s'amicdolent eli potstrasto triar; es parentvell, teja l'hanpots detirar-los daral bordell.|refs=<ref name=alcover/>}}
{{Dita| dita = Amic dolent i trasto vell,que jano potsserveix, tirar-losal al[[carrer]]!|refs=<ref bordellname=alcover/>}}
{{Dita| dita = Amic i trasto que no serveix, alsi [[carrer]]!els perds, no hi fa res.|refs=<ref name=alcover/>}}
{{Dita| dita = Amic i trasto que no serveix, si elses perdsperd, no hies faperd res.|refs=<ref name=alcover/>}}
{{Dita| dita = Amic i trasto que no serveix,deixa sii esgavinet perd,que no estalla, perdfes-li resuna falla.|refs=<ref name=alcover/>}}
{{Dita| dita = AmicAmics, que no deixapocs i gavinet que no talla, fés-li unafins.|refs=<ref fallaname=alcover/>}}
{{Dita| dita = Amics i parents, pocs i finsde lluny.|refs=<ref name=alcover/>}}
{{Dita| dita = Amics i parentsD'amics, pocs i debons.|refs=<ref lluny.name=alcover/>}}
{{Dita| dita = D'amicsEs parents, pocsaixí icom són; ets amics triau-los bons.|refs=<ref name=alcover/>}}
{{Dita| dita = EsEts parents,amics aixítriau-los com sónbons; etsperque amicses parents, [[Déu]] triau-los bonsdóna.|refs=<ref name=alcover/>}}
{{Dita| dita = EtsFins amicsi triau-lostot bons; perque es parents,a l'[[Déuinfern]], losés dónabo tenir amics.|refs=<ref name=alcover/>}}
{{Dita| dita = FinsMés ivalen totamics aen l'[[infern]],plaça ésque bodiners teniren amicscaixa.|refs=<ref name=alcover/>}}
{{Dita| dita = MésNo valentendràs amicsparent enmillor plaçaque un amic que dinerset entenga caixaamor.|refs=<ref name=alcover/>}}
{{Dita| dita = NoQui tendràsuna parent[[agulla]] millordemana, quel'amistat unen amicperd|refs=<ref que et tenga amor.name=alcover/>}}
{{Dita| dita = Qui unaés [[agulla]]amic demanad'es sonador, l'amistatballa sa enprimera.|refs=<ref perdname=alcover/>}}
{{Dita| dita = Qui és amicamics d'esen sonadorla Cort, ballaguanya sael primeraplet.|refs=<ref name=alcover/>}}
{{Dita| dita = Qui troba amicsver en la Cortamic, guanyatroba eltresor.|refs=<ref plet.name=alcover/>}}
{{Dita| dita = QuiSempre trobaés verbo amictindre amics, trobaencara tresorque siga en l'[[infern]].|refs=<ref name=alcover/>}}
{{Dita| dita = SempreSi ésvols boper tindreamic amicsalgú, encara queno siga enmés l'[[infern]]ric que tu.|refs=<ref name=alcover/>}}
{{Dita| dita = SiUn vols perbon amic algú,no noes sigapagat mésa riccap quepreu.|refs=<ref tuname=alcover/>}}
{{Dita| dita = Un bon amic no es pagatpot apagar.|refs=<ref cap preu.name=alcover/>}}
{{Dita| dita = UnVal més bon amic noque esparent pot pagarric.|refs=<ref name=alcover/>}}
{{Dita| dita = Val més bon amic que parent ric.}}
 
=== ''Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars'' (1965) ===
Recull de dites populars del llibre ''Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars'':<ref name=5milrefranys/>
{{Dita| dita = A casa l'amic necessitat vés-hi sense ésser cridat.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
 
{{Dita| dita = A casa l'amic necessitatric no vés-hi sensevagis éssersi cridatno ets requerit.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = A casa l'amic rici noal hi vagis si[[cavall]] no etsel requeritcansis.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = A l'amic iprova'l alprimer, [[cavall]]ans no ell'hagis cansismenester.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = A l'amic prova'lsi primer,el ansguanyes noen l'hagisel menesterjoc, guanya-li poc.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = A l'amicamiga sique elho guanyesés en el jocmés, guanya-no li pocensenyis el promès.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = AAl lmarit, estima'amigal quecom hoamic ési més,teme'l nocom li ensenyis el promèsenemic.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = AlAmb maritel veïnat, estima'lbona com amicamistat i teme'lel comportal enemictancat.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = AmbAmic elde veïnatmuntanya, bonaqui amistatel iperd el portal tancatguanya.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = Amic de muntanyamalvat, quideixa ella perdpalla i s'enduu el guanyablat.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = Amic malvatnou, deixamolt la pallarenou i s'enduuenrenou.|refs=<ref el blat.name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = Amic noupel seu profit, moltque renouse'n itorni enrenoual llit.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = Amic pelvell seuper profita tractar, quellenya se'nseca torniper al llitcremar.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = AmicAmistat vellinteressada pernomés adura tractar,una llenyamesada.|refs=<ref seca per cremar.name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = AmistatCom interessadamés nomésamics duramés una mesadaclars.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = ComD'amics, méspocs amicsi mésamb clarsells, pocs jocs.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = D'amics,De pocsdinar i amb ellsd'amistat, pocsla jocsmeitat de la meitat.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = De dinar i dl'amistat,amic la meitatprosperitat, defa laperillar meitatl'amistat.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = DeDeixa l'amicdiners laals prosperitatamics, fasi perillarvols l'amistattenir enemics.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = DeixaDient dinersles alsveritats amics,es siperden volsles tenir enemicsamistats.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = DientDigue'm lesamb veritatsqui esvas perdeni leset amistatsdiré el que seràs.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = Digue'mEl ambmillor quiamic, vasun iduro.|refs=<ref et diré el que seràs.name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = El millorparent, com [[Déu]] te l'ha donat; l'amic, uncom durotu l'has triat.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = El parent, com [[Déupobresa|pobre]] teque ls'ha donat;fet l'amicric, comno tuconeix l'hasal triatvell amic.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = ElEls [[pobresa|pobre]]amics queporten s'hafatics feti ric,les noamigues coneixfatigues.|refs=<ref al vell amic.name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = ElsEn amicsel portenperill faticses iconeix lesl'amic.|refs=<ref amigues fatigues.name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = En ella perilldesgràcia esi coneixen l'amicla [[pena]], els bons amics es coneixen.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = EnLa la[[pobresa]] desgràciano i enamics, la [[penariquesa]], els bonsenemics.|refs=<ref amics es coneixen.name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = LaMés [[pobresa]]val noun bon amics,amic laque [[riquesa]]cent té enemicsparents.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = MésMosso val un boni amic, queni cent[[pobresa|pobre]] parentsni ric.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = MossoNi iels amic,morts ni [[pobresa|pobre]]els niabsents, rictenen amics i parents.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = NiNo elsdeixis mortsl'amic nivell, elsque absents,el tenennou amicsserà icom parentsell.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = No deixisés bon l'amic vell,qui quevol ella nou[[capa]] seràd'un comaltre ellamic.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = No ésvulguis bongos amicpetaner, quini volamic latafaner [[capa]]ni d'unaprenent altrede amicbarber.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = No vulguis gosmal petaner,als niamics amicque tafanerho nisón aprenentdels deteus barberenemics.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = NoO vulguisés malamic, also amicsmalcriat, quequi hoentra sónsense delstrucar.|refs=<ref teus enemics.name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = O[[Presó]] ési amic[[llit]], osón malcriat,prova quid'amic.|refs=<ref entra sense trucar.name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = [[Presó]]Quan ise'n va el [[llitdiner]], sónmolts provaamics d'amicel segueixen.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = QuanQui se'n vabon elamic, té bon [[dinerabric]],.|refs=<ref molts amics el segueixen.name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = Qui té bon amicamics, té bonfatics.|refs=<ref [[abric]].name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = Renega de l'amic que es cobreix amb les ales i et mossega amb el pic.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = Qui té amics, té fatics.}}
{{Dita| dita = Renega[[Sabater]] de l'amic queo esparent, cobreixcalçat amb les alescar i etdolent.|refs=<ref mossega amb el pic.name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = [[Sabater]]Si amicvols ode parent,l'amic calçatprovar carla voluntat, ifingeix dolentnecessitat.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = SiUna volscosa deés l'amicamistat provari laaltra voluntat,cosa fingeixel necessitat[[negoci]].|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = UnaVal cosamés ésdeixar l'amistatals ienemics altraque cosamanllevar elals [[negoci]]amics.|refs=<ref name=5milrefranys/>}}
{{Dita| dita = Val més deixar als enemics que manllevar als amics.}}
 
== Frases fetes ==