Diferència entre revisions de la pàgina «Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006»

el mateix d'abans però queden 200 articles...
m (removed Category:Dret; added Category:Dret català using HotCat)
(el mateix d'abans però queden 200 articles...)
{{Cita
| cita = El poble aranès exerceix l'autogovern mitjançant aquest Estatut, el Conselh Generau d’Aran i les altres institucions pròpies.
| notes =
}}
'''Article 12. Els territoris amb vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya'''
{{Cita
| cita = La Generalitat ha de promoure la comunicació, l'intercanvi cultural i la cooperació amb les comunitats i els territoris, pertanyents o no a l'Estat espanyol, que tenen vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya.
| notes =
}}
'''Article 13. Les comunitats catalanes a l'exterior'''
{{Cita
| cita = La Generalitat, en els termes establerts per la llei, ha de fomentar els vincles socials, econòmics i culturals amb les comunitats catalanes a l'exterior i els ha de prestar l'assistència necessària.
| notes =
}}
{{Cita
| cita = Totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal.
| notes =
}}
'''Article 16. Drets en l'àmbit de les famílies'''
{{Cita
| cita = Totes les persones tenen dret, d'acord amb els requisits establerts per la llei, a rebre prestacions socials i ajuts públics per a atendre les càrregues familiars.
| notes =
}}
'''Article 17. Drets dels menors'''
{{Cita
| cita = Els menors tenen dret a rebre l'atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social.
| notes =
}}
'''Article 18. Drets de les persones grans'''
{{Cita
| cita = Les persones grans tenen dret a viure amb dignitat, lliures d'explotació i de maltractaments, sense que puguin ésser discriminades a causa de l'edat.
| notes =
}}
'''Article 19. Drets de les dones'''
{{Cita
| cita = Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació.
| notes =
}}
{{Cita
| cita = Les dones tenen dret a participar en condicions d'igualtat d'oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats.
| notes =
}}
'''Article 20. Dret a viure amb dignitat el procés de la mort'''
{{Cita
| cita = Totes les persones tenen dret a rebre un tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort.
| notes =
}}
{{Cita
| cita = Totes les persones tenen dret a expressar llur voluntat d'una manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre.
| notes =
}}
'''Article 21. Drets i deures en l'àmbit de l'educació'''
{{Cita
| cita = Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat.
| notes =
}}
{{Cita
| cita = Les mares i els pares tenen garantit el dret que els assisteix per tal que llurs fills i filles rebin la formació religiosa i moral que vagi d'acord amb llurs conviccions a les escoles de titularitat pública, en les quals l'ensenyament és laic.
| notes =
}}
{{Cita
| cita = L'ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells que s'estableixin per llei.
| notes =
}}
{{Cita
| cita = Totes les persones tenen dret a la formació professional i a la formació permanent.
| notes =
}}
'''Article 22. Drets i deures en l'àmbit de l'educació'''
{{Cita
| cita = Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a la cultura i al desenvolupament de llurs capacitats creatives individuals i col·lectives.
| notes =
}}
{{Cita
| cita = Totes les persones tenen el deure de respectar i preservar el patrimoni cultural.
| notes =
}}
'''Article 23. Drets en l'àmbit de la salut'''
{{Cita
| cita = Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis.
| notes =
}}
'''Article 24. Drets en l'àmbit dels serveis socials'''
{{Cita
| cita = Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les prestacions de la xarxa de serveis socials de responsabilitat pública, a ésser informades sobre aquestes prestacions i a donar el consentiment per a qualsevol actuació que les afecti personalment.
| notes =
}}